จังหวัดมหาสารคาม
 อำเภอเมืองมหาสารคาม
 อำเภอแกดำ
 อำเภอโกสุมพิสัย
 อำเภอกันทรวิชัย
 อำเภอเชียงยืน
 อำเภอบรบือ
 อำเภอนาเชือก
 อำเภอพยัคภูมิพิสัย
 อำเภอวาปีปทุม
 อำเภอนาดูน
 อำเภอยางสีสุราช
 อำเภอกุดรัง
 อำเภอชื่นชม

  
 

 

   
     

แบ่งเขตการปกครอง 
เป็น 17 ตำบล 233 หมู่บ้าน

ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอนาโกสุมพิสัย
อักษรโรมัน Amphoe Kosum Phisai
จังหวัด มหาสารคาม
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4403
รหัสไปรษณีย์ 44140
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 827.876 ตร.กม.
ประชากร 120,584 คน
ความหนาแน่น 145.65 คน/ตร.กม.
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 20,097 ครัวเรือน

 

  
       
           
 

วันที่ 25 ก.ค.60 นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมด้วย นายปรียะ โพธิ์เงิน เกษตรอำเภอโกสุมพิสัย ออกตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี

เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ บ้านคุยโพธิ์ - กุดน้ำใสี ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


 

 

 

 

 

วันที่ 24 ก.ค.60 นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมด้วย นายปรียะ โพธิ์เงิน เกษตรอำเภอโกสุมพิสัย ออกตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี

เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ไร่แสนดี ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 ก.ค.60 นายประยูร สุวรรคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจติดตามการดำเนินงานตาม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร

อย่างยั่งยืน ระดับตำบล ณ อำเภอโกสุมพิสัย

 

 

 

 

วันที่ 3 ก.ค. 60 นายปรียะ โพธิ์เงิน เกษตรอำเภอโกสุมพิสัย ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตาม"โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน" ระดับอำเภอ

     

 

 

 

 

 

วันที่ 28 มิ.ย. 60 นายปรียะ โพธิ์เงิน พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอโกสุมพิสัย สำรวจพื้นที่ ต.ดอนกลาง เพื่อประเมินความเสียหายกรณีฝนตกหนักทรายทับถมนาข้าว

   

 

 

 

 

 

วันที่ 14 มิ.ย. 60 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตรองเท้า

บ้านยางท่าแจ้ง เข้ารับการประกวดและคัดเลือกกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรดีเด่นประจำปี2560 จากคณะกรรมการ

คัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตรองเท้าบ้านยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

 

ประชาสัมพันธ์ความตระหนักรู้เพื่อ

ลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ปี2559/60

 

 

 

 

เตือนภัย ! เพลี้ยกระโดดข้าวนาปรัง

แผนพัฒนาการเกษตร 17 ตำบล
Copyright 2013 @ kosumphisai Agricultural Office
สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย
ถนนผดุงประชากร   ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  44140 โทร 043-761464
E-mail Address = kosumphisai@gmail.com